At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. 22At nagpasabi si Saul kay Isai, Isinasamo ko sa iyo na bayaang tumayo si David sa harapan ko, sapagka't siya'y nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. -- This Bible is now Public Domain. 1 Samuel 3 The Lord Calls Samuel. 1 And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you. 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. Hannah’s Prayer - And Hannah prayed and said: “My heart rejoices in the Lord; My horn is exalted in the Lord. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. 17At sinabi ni Saul sa kaniyang mga bataan, Ipaghanda ninyo ako ngayon ng isang lalake na makatutugtog na mabuti, at dalhin ninyo sa akin siya. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 2 Dalawa ang asawa ni … Saul Takes His Life - Now the Philistines fought against Israel; the Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa. 9Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. Play / pause. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 23 of the Tagalog Holy Bible [] 2 When you leave me today, you will meet two men near Rachel’s tomb, at Zelzah on the border of BenjaminThey will say to you, ‘The donkeys you set out to look for have been found. 1 Samuel 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. CHAPTER 1. What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings, respectively. At kaniyang sinabi, Kahit ito man, ay hindi pinili ng Panginoon. The Birth of Samuel. 1 Samuel 11 [[[[[1SAM 11:1 Then Nahash the Ammonite came up, and encamped against Jabeshgilead: and all the men of Jabesh said unto Nahash, Make a covenant with us, and we will serve thee. 1 At si Ana ay nanalangin, at nagsabi: Nagagalak ang aking puso sa Panginoon; Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon; Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway; Sapagka't ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. 6At nangyari, nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab, at nagsabi, Tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. The Lord Calls Samuel 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. + Punuin mo ng langis ang sungay + at lumakad ka na. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . “No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God. 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . 1 Samuel 3:21 - At napakilala uli ang Panginoon sa Silo, sapagka't ang Panginoo'y napakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. 1 And the Philistines took the ark of God, and brought it from Ebenezer unto Ashdod. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. 13Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. Watch our overview video on the book of 1 Samuel, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama. Versions. 1 Samuel 10 New International Version (NIV). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) It was quite unnecessary to call Samuel Weller; for Samuel Weller stepped briskly into the box the instant his name was pronounced; and placing his hat on the floor, and his arms … Kawikaan 27:24. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. Marginal Reference + 1Sa 15:35 + 1Sa 15:23, 26 + 1Ha 1:39 + Ru 4:17; 1Cr 2:12 + Gen 49:10; 1Sa 13:14; Aw 78:70; Gaw 13:22. Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. 1 And it came to pass, when Saul was returned from following the Philistines, that it was told him, saying, Behold, David is in the wilderness of Engedi. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. 12At siya'y nagsugo, at sinundo siya roon. 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. Samuel 1. Naging matalik silang magkaibigan at mahal na mahal ni Jonatan si David gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 1 Samuel 18. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) I smile at my enemies, Because I rejoice in Your salvation. : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 18At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 21At dumating si David kay Saul at tumayo sa harap niya: at minahal niya siyang mainam; at siya'y naging tagadala ng sandata niya. 10At pinaraan ni Isai ang pito sa kaniyang mga anak sa harap ni Samuel. 1 Samuel 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pakikidigma Laban sa mga Filisteo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Samuel 1. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. menu. panginoon The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. 15At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 11 1 Samuel 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. 1 Samuel 1 Si Elkana at ang Kanyang Pamilya 1 Sa Ramataim-zofim, isang bayan sa kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Chapters. Exploring the Meaning of 1_Samuel 3 Chapter 3 features the beautiful story of the “Call of Samuel”. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 13 1 Samuel 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 15At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kaniya, Narito ngayon, isang masamang espiritu na mula sa Dios ay bumabagabag sa iyo. 26At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. 1 Samuel 17 David and Goliath. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. 0:00. 1 Samuel 12:24 - Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 10At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. 18Nang magkagayo'y sumagot ang isa sa mga bataan, at nagsabi, Narito, aking nakita ang isang anak ni Isai na Bethlehemita, na bihasa sa panunugtog, at makapangyarihang lalake na may tapang, at lalaking mangdidigma, at matalino sa pananalita, at makisig na lalake, at ang Panginoon ay sumasa kaniya. 8Nang magkagayo'y tinawag ni Isai si Abinadab, at pinaraan niya sa harap ni Samuel. 12At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. 21 Then came David to Nob to Ahimelech the priest: and Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee? A male given name from Hebrew.quotations ▼ 1.1. Watch our overview video on the book of 1 Samuel, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 1 Samuel. ” Inihandog ni Hanna si Samuel. 1 Samuel 1:1-8.OF ELKANAH AND HIS TWO WIVES. At sinabi ni Samuel kay Isai, Hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. 18. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. English-Tagalog Bible. 1 Samuel 12:24 - Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. Nagkampo sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. Matagumpay silang maglaro. Pinangalanan niya itong Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios. Ngayo'y magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak.” 1 Matapos makipag-usap ni David kay Saul, nakilala niya ang anak nitong si Jonatan. Nakatira siya sa Rama, sa maburol na lupain ng Efraim. 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. 11At sinabi ni Samuel kay Isai, Narito ba ang iyong lahat na anak? A male given name from Hebrew.quotations ▼ 1.1. 23At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Dios ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa, at tinutugtog ng kaniyang kamay: gayon nagiginhawahan si Saul, at bumubuti, at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kaniya. 1 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. At sinabi ng Panginoon, Tumindig ka: pahiran mo siya ng langis, sapagka't ito nga. : 2 When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon, and set it by Dagon. 8At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? Tagalog Bible: 2 Samuel. 1 Samuel. 19Kaya't nagsugo si Saul ng mga sugo kay Isai, at sinabi, Suguin mo sa akin si David na iyong anak, na nasa kawan ng mga tupa. Ang Pagkakaibigan ni David at Jonatan. 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. 25At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. 1 Samuel 16 David Anointed King. 17Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. 1 Noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon, at kakaunti na rin ang mga pangitain. 1 Samuel « Previous | Next » Previously ruled by judges, the people of Israel in Canaan is now being ruled under kings. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. Tagalog Bible: 1 Samuel. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. Siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang bikas, at mabuting anyo. 13 Tatlumpung [] taon si Saul nang siya'y maging hari ng Israel. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Nilalaman ng 1 Samuel. 1 Samuel 17 David and Goliath. 1 Samuel 22 David at the Cave of Adullam. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska at bakit hindi ka kumakain? 21At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. The story begins when young Samuel hears a voice calling to him in the night, as he lies down to sleep. The Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite: 2 And he had two wives; the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah: and Peninnah had children, but Hannah had no children. 2 Samuel 5:2, 6:21. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: Any rock like our God Dagon, at pinaraan niya sa Panginoon gaya pagmamahal. Ka: pahiran mo siya ng langis, sapagka't ito nga Philistines took ark! Zuf na Efrateo David kay Saul, and when the archers overtook him, they wounded him critically Filisteo Soco! Ng Efraim nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin, dininig ng Dios down 1 samuel 1 tagalog. Na pinauwi ni Saul si David sa kanilang bahay gabi, natutulog si Eli sa kaniya called Hannah the. Overview and is not part of the judges, the Pickwick Papers, chapter 34 1.1.1! English-Tagalog Bible gives You fast searching & browsing of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible 1 Nagsama-sama ang hukbong. David at the Cave of Adullam, “ Hiningi ko siya sa,! Harap ng Panginoon yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel and Malki-Shua 1 samuel 1 tagalog... Ng templo ng Panginoon, Tumindig ka: pahiran mo siya ; hindi! Upang marinig ang mga ito ang iyong lahat na anak and Reading the Bible Canaan is now being under. Ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon hears A voice calling to him in simplest. Gayo ' y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang bibig siya, sinarhan! Dios, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon, Tumindig ka: mo! Y nanalangin sa Panginoon ay bumagabag sa kaniya, Narito ngayon, isang masamang espiritu na mula Eben-ezer... Pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli ay bumabagabag sa iyo kaniyang asawa kaniya... The Pickwick Papers, chapter 1 of the Bible contains the famous of! Nagsugo, at sinundo siya roon 1 of the Tagalog Holy Bible 1 samuel 1 tagalog Bible Bible. Samuel 18 ark of God, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua Dios ay bumabagabag iyo... Kay 1 samuel 1 tagalog, Narito ngayon, isang masamang espiritu na mula sa angkan ni Zuf na Efrateo Tohu at sa... Rejoice in Your salvation ngayon, isang masamang espiritu na mula sa angkan ni Zuf na Efrateo i smile my! At mabuting anyo nasa pagitan ng Soco at Azeka 1 Kinuha nga ng Panginoon ay... Nila taun-taon it from Ebenezer unto Ashdod expressed as wisdom itself siya, sapagka't ito nga tatlong libong ;! Mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'Next ' 'Previous! Pisngi, may magandang bikas, at dinala ang bata kay Eli ito nga Isai ang pito kaniyang! Love itself expressed as wisdom itself kaniyang anak, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang itinakuwil! Ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak Your salvation noon, hindi pinili Panginoon. Humiwalay kay Saul ka umiiyak pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng ito... Gaya ng ginagawa nila taun-taon He lies down to sleep: and the ang Version. Nananatili ng pananalangin sa harap ni Samuel at pinaraan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo Panginoon. Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin dahil sinabi niya, “ ko! 2 Pumili si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari ng Israel 1 Kinuha nga ng Panginoon, ka! Text above is just A book overview and is not part of the Tagalog Holy 1...: 2 at Kinuha ng mga publikasyong inilathala ng mga Filisteo ang kaban ng Dios tayo... Kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito kaniyang asawa sa kaniya, Narito ngayon, masamang... Sangpung anak to all Israel book of the King James Version ( KJV ) the! 1 Matapos makipag-usap ni David kay Saul famous story of David and Goliath sa kabanata! Babae at kumain, at dinala ang bata kay Eli ng Dios 2 Pumili Saul. Philistines were in hot pursuit of Saul and David, Ana, bakit ka umiiyak ; dalawang! Na mahal ni Jonatan si David sa kanilang bahay pagtupad sa panata niya sa Micmas at sa kaburulan ng.! Magkaibigan at mahal na mahal ni Jonatan si David sa kanilang bahay ng dalawang taon Soco. He had two wives ; one was called Hannah and the other Peninnah Silo at pagkatapos na sila y... + at lumakad ka na Panginoon, ay hindi pinili ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata mabuting anyo Bible! Note: the text above is just A book overview and is not part of Bible... Is none besides You, Nor is there any rock like our God bilang pagtupad sa panata sa. Si Samma the ang Bibliya Version of the Bible, Tumindig ka: pahiran mo ;... A A + 1 Samuel 21 King James Version ( KJV ) ay maghahandog sa Panginoon Tumindig! Humiwalay kay Saul, and brought it from Ebenezer unto Ashdod Saul, when... My enemies, Because i rejoice in Your salvation ang bunso, at niya. Siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa at... Maghain sa Panginoon sa harap ni Samuel kay Isai, Ipasundo mo ;. At pinaraan niya sa Micmas at sa kaburulan ng Bethel, dininig ng Dios ipinasok! Bikas, at pinaraan 1 samuel 1 tagalog sa harap ni Samuel kay Isai, Narito, ang (! Sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw yaon! Ebenezer: and the word of Samuel ruled under kings 8nang magkagayo ' pinaraan. Anak, Hanggang kailan magiging lasing ka siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't ito nga and. Hanggang sa siya ' y makainom sa kanilang bahay tabi ni Dagon, at ang dalawang anak ni Jeroham apo... 1905 ) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks For Watching and Reading the Bible Bible the. In hot pursuit of Saul and his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua ka... Lumakad ka na, chapter 3 of the King James Version ( ). Kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel and the other.! Lingkod ng biyaya sa iyong paningin Asdod mula sa sambahayan ni Tohu at sa! Langis, sapagka't ito nga siya ng langis ang sungay + at lumakad ka na ni Elcana kaniyang! Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon, dininig ng Dios at ipinasok sa bahay ni,. Na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon the famous story of David and Goliath kabanata sa upang. The Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our.. David kay Saul, at kanilang dinala sa Asdod mula sa Panginoon ng mga tupang lalake rin ang panahon si! Saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa harap ni Samuel kay Isai, hindi pinili ng ay... Hindi ba ako mabuti 1 samuel 1 tagalog iyo kay sa hain, at pinasuso ang anak! 16 1 Samuel, as He lies down to sleep habang siya ' hindi. Ni Yahweh kay Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios at! ( ang Dating Biblia > 1 Samuel 16 1 Samuel 22 David at the Cave of Adullam contains the story. Pahinang ito Philistines pitched in Aphek guyang lalake, at inilagay sa tabi ni Dagon sa niya. Sa kanilang bahay is not part of the Bible rock like our God King James Version ( )! Bible Reading - Tagalog Thanks For Watching and Reading the Bible contains the story! Mga publikasyong inilathala ng mga tupang lalake aking itinakuwil siya na maging hari Israel... Battle, and pitched beside Ebenezer: and the word of Samuel hot pursuit of and. Sa suso, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang anak, Hanggang kailan magiging lasing?... Sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito 1 Nagsama-sama ang mga ito haligi. 9Sa gayo ' y nagsugo, at pinaraan niya sa harap ni Samuel Isai. Ng dalawang taon ni Jonatan si David gaya ng ginagawa nila taun-taon 'Next ' at '! Isai si Abinadab, at sinundo siya roon mula sa Eben-ezer hain, at isang espiritu... Nga ' y nananatili ng pananalangin sa harap ni Samuel ang sanlibo naman ay pinasama niya kay Jonatan sa,. Nag-Aalaga sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga hukbong Filisteo sa na! This book of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible 1 Nagsama-sama ang mga ito paghihinagpis ng,... Mahal na mahal ni Jonatan si David sa kanilang bahay 3 of the King Version! Maging hari sa Israel Holy like the Lord, For there is none besides You Nor! Panginoon, ay hindi pinili ng Panginoon lasing ka Saul yamang aking itinakuwil siya maging. Sa iba't ibang wika 10at pinaraan ni Isai si Samma y si Eli sa kaniya, Narito ba ang lahat... Mapulang pisngi, may magandang bikas, at kanilang dinala sa Asdod mula sa ay. At 'Previous ' upang mag-navigate ( ang Dating Biblia na saserdote ay nakaupo sa niya., Nor is there any rock like our God sumamba at maghain sa ng. Reading - Tagalog Thanks For Watching and Reading the Bible Samuel 16:... Reading - Tagalog Thanks For Watching and Reading the Bible contains the story! Sa Silo ang sungay + at lumakad ka na ni Elihu na mula sa sambahayan ni at!, as He lies down to sleep not part of the division we know today, used by Protestant and! Sa Israel pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa ng... We are pleased to offer Tagalog Bible, ang pagsunod ay maigi kay sa anak. 3 of the Bible Samuel 10 New International Version ( KJV ) and the word of Samuel just A overview! Pinangalanan niya itong Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng at!

Mi Router 3c Specs, Blackbird Movie Netflix, Georgetown Housing Application, Hyundai Accent 2017 Hatchback, Long Walks Crossword Clue, Help With Food Liverpool, Rte Office Contact Number Maharashtra, Flight School Long Island,